Avslut och framtid

Avslut och framtid

Nu avslutas projekt Seniorservice för att utvecklas inom ordinarie verksamhet!

Det har varit spännande att genomföra projektet och genom dialog med användare få veta hur bibliotekets tjänster kan utvecklas. I projektet har många mål uppfyllts medan andra mål får lösas i efterhand. Vi tackar Kulturrådet som genom satsningen Stärkta bibliotek gett oss möjlighet att utveckla verksamheten.

Aktiviteter som genomförts

 • Vi har utvecklat tjänsten i samverkan med personal inom socialförvaltningen. Intervjuer och besök på boenden satte igång en dialog om vilka behov som finns. Dessutom har kontakter tagits med utvecklare inom socialförvaltningen för fortsatt samarbete och utveckling
 • Vi har anpassat utbudet av medier till kommunala grupp- och äldreboenden så att det utgår från individernas intressen och behov. Vi avvecklade de gemensamma boksnurrorna för hela boendet. Istället fick varje avdelning möjlighet att registrera lånekonton och med en kontaktperson på varje avdelning. Flera medielådor har levererats (till 15 st. avdelningar 21-05-12) och fler avdelningar är på väg att registreras och få möjlighet att beställa lådor
 • Tjänsten döptes till ”BonusBibblan” och en Infosida skapades på bibliotekets webbplats. En beställningssida för kommunens personal finns på interna webben (”Insidan”)
 • Alla kategorier av boenden får likvärdig service. Efter diskussion så var det tydligt att vi inte bör begränsa tjänsten enbart till särskilda boenden för äldre, utan även erbjuda till gruppboenden till omsorgen om funktionshindrade. Hittills är det endast ett sådant gruppboende som nappat på erbjudandet
 • De ”digitala målen”: Vi erbjuder fortbildning för personal om användande av bibliotekets digitala tjänster. Vi informerar på olika sätt om digitala tjänsterna i medielådorna och på andra sätt. Vi informerar också om andra appar, webbsidor, övrigt på internet (t.ex. SVT, olika filmarkiv, Ögonblick att minnas, etc.). Tanken är att fortsätta arbeta gentemot personal gällande digitala tjänster
 • Utöka mediebeståndet med relevant innehåll: Ansökan av medel för detta är gjord genom Stärkta bibliotek. Behov av lämpliga medier sammanställs för beställning, bl.a. DVD-filmer då de flesta boenden saknar wifi för filmvisning via Internet
 • Möjliggöra beställning av bokprat för boende inom särskilda boenden. Det finns en sådan möjlighet nu, genom att beställa via Insidan i vårt beställningsformulär tillsammans med andra önskemål om medier
   

Kommentarer om projektet från boenden
 

 

”Det har varit jättebra att boklådan funnits på avdelningen. Då har vi
snabbt hittat böcker att läsa”

”Vi har provat att ha lite samlingsforum till att samtala om Härnösand
nu & då. En gäst här på Korttidsboendet blev jätteglad över de fina
äldre fotografierna från Härnösand. Han fick en jättefin dag.”

”Istället för en boksnurra i huset får vi nu en låda med anpassade
böcker och musik till varje avdelning av biblioteket. Innehållet byts ut
och personal och boende ges möjlighet att önska. Spännande, tycker Per-Anders!”

I förgrunden syns en öppen boklåda på ett bord, och i bakgrunden en man i rullstol som bläddrar i en av böckerna.

 

Vilka lärdomar har arbetssätten gett oss?

 • I projektet har vi arbetat i projektform med Tjänstedesign, eller Servicedesign, som handlar om att utveckla en tjänst efter användarens behov. I början av projektet var det svårt att sätta tydliga mål att arbeta mot. I efterhand blev målen allt tydligare.
 • Det har varit väldigt givande att möta bibliotekets användare och gå nära, besöka, fråga!
 • En tidsplan gör arbetet mera effektivt, underlättar avstämningar liksom planeringen framåt.
 • Att ha tålamod ger resultat i slutändan!
   

Efter projektets slut

 • Vi fortsätter att marknadsföra och kommunicera tjänsten. Vi skapar kontakter inom Socialförvaltningen, Anhörigcenter inom kommunen, De gamlas vänner, Studieförbundet Vuxenskolan, m.fl. Marknadsföring sker via alla sorts kanaler
 • Vi satsar extra på kommunikation med gruppboenden inom omsorgen om funktionshindrade eftersom de kom in sent i vårt projekt
 • Utveckla organisationen för tjänsten inom biblioteket. Logistik är en viktig fråga i sammanhanget, där vi kan samordna med andra verksamheter, t.ex. Boken Kommer och Närbibliotek
 • Utbildningar för personal inom socialförvaltningen skapas - ett ”Utbildningskit” som handlar om BonusBibblan men också om digitala tjänster och hur de kan komma de boende till del. Det bör vara möjligt att genomföra digitalt, men även viktigt att kunna möta personal fysiskt (efter pandemin)
 • Undersöka möjligheterna för användande av bibliotekets digitala tjänster, trots avsaknad av wifi på många boenden. En 4G-router och en Chromecast möjliggör att, till exempel,visa filmer från filmtjänsten Viddla på en TV i ett dagrum på boenden. Ett pilotprojekt pågår kring det!


Vill du veta mer om BonusBibblan kan du läsa om det här.

Sök

Språk