Begreppsordlista

Begreppsordlista

Vad betyder HBTQ, cisperson och queer? Här kan du ta hjälp av vår lilla begreppsordlista som RFSL tagit fram.

Hos RFSL kan du läsa en längre lista med begrepp och få ännu mer kunskap. 

Läs mer på RFSL.

 

Bigender 
En person som upplever sig inte vilja eller kunna välja mellan kvinnlig eller manlig könsidentitet, utan upplever sig hemma i båda.
 

Bisexuell
En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig bisexuell.
 

Bög
En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av killar/män. 


Cisperson
En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida”.


Cisnormativitet
Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).


Flata/Lesbisk
En person som oftast identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk.


HBTQ
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. 


Homosexuell
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.


Ickebinär
En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.


Intergender
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.


Intersex/intersexualism
Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning. En person som inte är intersex kallas för dyadisk.


Queer 
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera eller definiera sig.


Transperson
Ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det juridiska kön som de tilldelats vid födseln.


Transsexuell/transsexualism
En person vars könsidentitet inte stämmer med det juridiska kön som hen tilldelades vid födseln. Transsexualism syftar på tillståndet då könsidentiteten inte stämmer med det juridiska könet.


Transvestit
En person som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.

Sök

Språk