Om Bokstart på tigrinja

Om Bokstart på tigrinja

ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ቤት ንባብ ይሃልዎ

 

መደብ ቡክስታርት ንስኹም ውለዲ ንውልዱ ዓዉ ኢልኩም ከተንብብል፡ ክትዝምርሉን ክትገጥምሉን ዘተባብዕ መደብ እዩ።ኣብ ሄርኖሳንድ ዝርከብ ቡክስታርት ብምትሕብባር ቤት ንባብ፡ ማእከል ክንክን-ጥዕና ቈልዑ፡ መዋእለ-ሕጻናትን ስድራቤታትን ዝተዳለወ መደብ እዩ። ሓቢርና ንውላድኩም ዝበለጸ ድሕረ-ባይታ ነንጽፈሉ!  

 

ውላድኩም 3 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ብዙሕ ህያብ መጽሓፍቲ ክወሃበኩም እዩ። ቈልዓ ኣስታት 6 ኣዋርሕ ምስ መልክአ እቲ ቤት ንባብ ክውከሰኩም እዩ።ከምኡ’ውን ኣብ ቤትኩም መጺኡ ክበጽሓኩም እዩ። ኣብ ቤትኩም ኣብ ዝግበር ምብጻሕ ነቶም ክህልውኹም ዝኽሉ ሕቶታትን ሓሳባትን ኣንፈታትን ንኸተቕብርዎም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እዩ’ውን እተን ቀዳሞት መጽሓፍቲ ዝወሃባኹም። ቈልዓ 8 ኣዋርሕ ምስ መልአ ማእከል ክንክን-ጥዕና ቈልዑ መጽሓፍ ክህበኩም እዩ። እቲ ቈልዓ መዋእለ-ሕጻናት ወይ ተመሳሳሊ መእለዪ ቈልዓ ንኽኣቱ ኣብ ዝለማመደሉ እዋን ድሕሪኡ ድማ ቈልዓ 3 ዓመት ምስ መልአ መጽሓፍ ክወሃበኩም እዩ።


ኣብ ላዕሊ ዘላ ሳጹን ምልክት ኤክስ ምስ ትገብሩላ፡ ውላድኩም ኣብ መደብ ቡክስታርት ሄርኖሳንድ ኣብ ዝሳተፈሉ እዋን በቲ ቤት ንባብ ዝግበሩ  ምምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታ ተፍቅዱ ከም ዘለኹም ትሕብሩ ኣለኹም ማለት እዩ።

Sök

Språk