Bokstartsprojektet

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet.

Från och med 2019 öppnade Kulturrådet möjlighet för alla kommuner och regioner att söka stöd för Bokstartsprojekt, efter en utvärdering av de fem pilotprojekt som pågått. Anledningen är att ungas läsning minskat och forskning visar på att det är viktigt att börja med de allra yngsta. I Härnösand hade det under en tid varit svårt att nå ut till småbarnsföräldrar och locka till de traditionella biblioteksaktiviteterna. Det var dags att göra något annorlunda, att utöka samarbetet med barnhälsovård och förskola för att tillsammans med föräldrarna tidigt stötta barnens språkutveckling och väcka läslust.

En styrgrupp med representanter från bibliotek, barnhälsovård och förskola sökte och beviljades stöd från Kulturrådet. En projektledare anställdes och tillsammans med två bibliotekarier bildades en arbetsgrupp på biblioteket, som växte med två biblioteksassistenter och en bibliotekspedagog. Med representanter från alla verksamheterna bildades även en referensgrupp. Fortbildningsdagar för personal i de tre verksamheterna har genomförts och en gemensam fortbildningsdag för personal och föräldrar genomfördes hösten 2021. Samarbete med barnhälsovården påbörjades snabbt. Redan under våren 2019 startade bibliotekarierna hembesök till 6 månaders bebisar och deras föräldrar, efter att barnhälsovården introducerat Bokstart för föräldrarna och erbjudit dem deltagande. När bebisen blev 8 månader kom barnhälsovården hem på besök och fortsatte samtalet om språkutveckling och läsning och barnet fick ytterligare en bok.

Efter att arbetsgruppen vid biblioteket, bibliotekschefen, en rektor för förskolor och en förskollärare deltagit i Idé-labbet, uppkom idén hur förskolorna skall kunna delta i projektet. Pedagoger på förskolorna i kommunen tar stafettpinnen vidare och talar om språk- och läsutveckling med föräldrarna när barnet börjar i förskola.

Vid varje möte med familjerna får de pekböcker, informationsmaterial om barn språkutveckling och tips på vad de kan göra. Men framförallt får de inspiration och blir påminda om vad en rolig stund tillsammans med barnet har stor betydelse för framtiden.

"Om ni ska göra en sak för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa - läs för era barn" citat av Sir Michael Marmot, epidemiolog och folkhälsoforskare.

Vi har nu avslutat det tredje och sista året av projekt Bokstart Härnösand. Ett slutgiltigt resultat kommer att presenteras här så snart rapporterna är sammanställda.

Ett av de resultat vi gärna redan nu vill framlyfta är det nära samarbetet som startats upp mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och öppen förskola. Hur projektet påverkat alla barn och deras föräldrar är något som inte är direkt mätbart, men som förhoppningsvis blir synbart i framtiden.

Under våren 2020 skickades en mobilenkät ut till de familjer som fått Bokstartsbesök sedan starten 2019 till i mars 2020. Av de som svarade på enkäten var det 81 % som menade att informationen de fått varit till nytta, att det var bra att bli påmind och få roliga tips. För några var informationen också helt ny, att man kan börja titta i böcker så tidigt med barn. Mer än hälften av de svarande tyckte att Bokstart påverkat hur mycket de läser för sina barn och nästan 100 % svarade att de använder böckerna de fick. Hembesöken av biblioteket och av barnhälsovården var mycket uppskattade! Sedan starten har idag drygt 400 familjer deltagit i projektet, och antalet ökar allteftersom.

Sedan starten i maj 2019 till i december 2021 har 599 familjer erbjudits deltagande i Bokstartsprojektet. Covid-pandemin påverkade antalet hembeslk som biblioteket kunde genomföra under de två sista åren. Men alla familjer som ville fick i alla fall sin bokstartskasse hemlevererad från biblioteket när barnet var kring sex månader. Barnhälsovården och förskolorna bokstartade också på anpassat sätt utifrån rådande restiktioner.

Ett viktigt resultat av projektet är att det nära samarbetet som startats upp mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och öppen förskola kommer att fortsätta. En överenskommelse om Bokstart i etablerad verksamhet har undertecknats av kommunchef, skolchef, verksamhetschefer för respektive BVC samt ansvariga för alla fristående förskolor. En bra grund för att Bokstart ska leva vidare i Härnösands kommun.

Hur projektet påverkat alla barn och deras föräldrar är något som förhoppningsvis blir synbart i framtiden. Resultat från forskning i andra länder som Bokstartat, visar på goda resultat vad gäller barnens läsförmåga, att föräldrar som deltagit läser mer för sina barn och besöker biblioteket mer frekvent än föräldrar som inte deltagit. Man säger att regelbundna kontakter med familjerna i samband med bokgåvan är en förutsättning för effektivt gåvoprogram som Bokstart.

I projektet samarbetade vi med barnhälsovården, de fristående och kommunala förskolorna samt öppna förskolan på familjecentralen.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering kring projektet

Biblibliotekarie Helene Lundgren

Epost: helene.lundgren@harnosand.se
 

 

Bibliotekarie Birgitta Norgren   

Epost: birgitta.norgren@harnosand.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sök

Språk