Intervjuer och besök

Intervjuer och besök

Mycket givande besök på två av Härnösands äldreboenden. Intervjuer av personalen har hjälpt projektet att hitta tydligare riktning. Många frågetecken har rätats ut för att kunna förbättra vår service till särskilda boenden.

Efter att inledningsvis studerat andra biblioteksprojekt som utvecklar service till särskilda boenden, så ville vi möta personal på Härnösands boenden. Vi använder Tjänstedesign som metod i projektet för att utgå från användarens behov och därför behövde vi intervjua personal för att se hur servicen kunde bli bättre.

Några av resultaten från intervjuerna:

  • Det viktigaste var kanske att mötet blev av! Då fick både boendets och bibliotekets personal insikt i varandras tankar kring hur de uppfyller samma mål – att ge individerna på boendena en meningsfull fritid 
  • Boendena har väl utvecklade planer för hur och när aktiviteter ska genomföras
  • Det efterfrågades böcker som passar för de individer som bor på boendet
  • Viktigt att böcker och andra medier finns nära till hands på avdelningen, när efterfrågan dyker upp
  • Det kan kännas svårt med högläsning för personal om de är ovana att göra detta
  • Det efterfrågades anpassade filmer för målgruppen, som också kunde visas för flera på boendet
  • Avsaknad av wifi medför en begränsning av medieutbudet som finns att tillgå via Internet
  • När bibliotekets digitala utbud (e-böcker, streamade filmer, etc) presenterades för personalen mottogs det på ett mycket positivt sätt

Search the catalogue

Language