Digidel funkis

Projektet Digidel funkis har syftet att främja digital delaktighet för personer med olika funktionsvariationer

Asset Publisher

Projektet Digidel funkis har syftet att ta fram tjänster och metoder för att främja digital delaktighet för personer med intellektuell, kognitiv och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I forskning har man sett att det är en grupp som ofta lever i varierade grad av digitalt utanförskap, och det vill biblioteket ändra på. Med tanke på att allt mer av samhället blir digitaliserat är det en viktig demokratifråga. Alla ska kunna delta och göra sin röst hörd i samhället – på samma villkor.

Biblioteket ska finnas till för alla och ska erbjuda vägledning inom den digitala tekniken åt alla. Detta projekt ska stärka våra insatser på det området gentemot personer med intellektuell, kognitiv och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Projektet är en del av Digidelcenters övergripande arbete med digital delaktighet.

Läs mer om DigidelCenter Härnösand här.

Inom projektet vill vi dels göra bibliotekets egna digitala tjänster (så som ljudböcker, e-böcker, strömmande film) tillgängliga för denna grupp och dels vägleda och guida i digitala tjänster i samhället i stort. Det finns en uppsjö av användbara, inspirerande och roliga digitala redskap som kan underlätta och förbättra dessa personers vardag.

En avgörande del av projektet är att prata med personer i målgruppen. Användarens behov står i centrum. På så vis skapas en förståelse för användarnas användning, eller icke-användning, av digitala verktyg och hur biblioteket kan vara behjälpligt att stötta i dem i detta. Vi pratar med berörda personer och personal i kommunala verksamheter och med lokala föreningar. Kontakten tas i en första kartläggningsfas och bibehålls under projektets gång för dialog om och återkoppling kring de förslag på metoder och tjänster som tas fram.

Vi tror på att betona möjligheten till kreativitet och skapande med de digitala verktygen. Vi vill anknyta till individens egna intressen, förmågor och behov. Det tror vi kan slipa ner trösklarna till den digitala världen.

Genom samverkan med övrig kommunal verksamhet så som socialförvaltningen och särskolan samt föreningar når vi vår målgrupp.

Projektledare är Karin Jonsson Sandström, och hon tar gärna emot idéer och förslag.

Epost: karin.jonsson.sandstrom@harnosand.se
Telefon: 070–40 32 339

Under projektets gång testades olika arbetssätt för att nå personer i målgruppen och för att kunna bidra till ökad digital delaktighet. Bibliotekets kontaktvägar till målgruppen har stärkts, framförallt genom samverkan med socialförvaltningens enhet funktionsstöd, men även till föreningar och andra nyckelaktörer.

Digidel funkis-träffar

Tio träffar genomfördes under hösten med en grupp från en daglig verksamhet i kommunen.

Under träffarna fick deltagarna lära sig mer om diverse digitala verktyg. Deltagarna fick låna ipads från biblioteket under träffarna. Träffarna var löst uppbyggda kring boken ”Livet på internet” av Emma Sorbring mfl. Boken riktar sig till unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi läste ur boken tillsammans och diskuterade det vi läste. Sedan testades en app eller tjänst på samma tema som det som lästs.

En broschyr med de digitala tjänster som introducerades under träffarna har tagits fram. Broschyren heter ”Kul och användbart på nätet! Tips på digitala tjänster till dig med intellektuell och/eller kognitiv funktionsnedsättning” och riktar sig till målgruppen men även personal och anhöriga. Du kan läsa broschyren här.

Inköp

Projektperioden sammanföll med utvecklingen av det fysiska rummet Digidelcenter på Härnösands bibliotek. Det passade därför utmärkt att med projektmedel investera i digitala verktyg till Digidelcenters verksamhet med syftet att främja digital delaktighet för målgruppen.

En så kallad Tovertafel eller magiskt bord har köpts in. Tovertafel är ett digitalt spel som ska främja social, kognitiv och fysisk aktivitet för personer med intellektuell och/eller kognitiv funktionsnedsättning. Speltid på Tovertafel går att boka för organisationer och privatpersoner. Läs mer om Tovertafel här.

Bibliotekets uppsättning av ipads som allmänheten kan använda kompletterandes så vi nu har en samling av 10 stycken. Det möjliggör att besökare kan låna ipads och använda i t.ex digitala kurser eller annan programverksamhet. En annan användning som planeras av surfplattorna är att personer i målgruppen samt anhöriga och personal ska kunna låna dem (på plats) för att testa olika hjälpmedelsappar. Till surfplattorna köptes även in en väska där tio ipads får plats. Väskan är av rullväske-modell vilket möjliggör smidig transport för verksamhet utanför biblioteket. För att nå målgruppen behöver vi i vissa fall ta oss till dem - kanske besöka ett boende eller annan kommunal verksamhet. Väskan underlättar detta.

Något som konstaterades under projektet är att personer i gruppen kan känna sig otrygga på en ny plats. Hur ska man bete sig? Finns hjälpmedel som gör att jag kan vara där? Hur hittar man? Detta kan utgöra ett hinder när det gäller att ta sig till biblioteket för första gången. För att överbrygga detta hinder har vi skapat sidna "Förbered ditt besök" på vår webbsida. Där länkas bland annat till en digital karta över bibliotekets lokaler. Kartan går också att använda på bibliotekets sökdatorer. Här kan du titta på den digitala kartan.

Just nu produceras ett antal filmer där biblioteket och dess olika funktioner introduceras. Till exempel hur man hittar till disken, hur låneautomat och återlämning fungerar och så vidare. Filmerna ska finnas på vår hemsida och länkar kan förmedlas till till exempel boenden innan ett besök. Dessa läggs också på Förbered ditt besök-sidan. Se Förbered ditt besök-sidan här.

Film

Här kan du se en film när deltagarna i digidel funkis-träffarna pratar om träffarna och får prova på att spela Tovertafel. 

 

Search the catalogue

Language