Projekt Bibliotekets skolservice

Projektet fokuserar på bibliotekets servicenivåer för grundskolan där bibliotekets verksamhet som riktar sig till pedagoger och skolan ska ses över, tydliggöras och planeras.

Asset Publisher

Biblioteken i Härnösands kommun erbjuder en bred kulturell upplevelse för barn och unga och sedan många år tillbaka erbjuder biblioteket aktiviteter och program för skolor och skolklasser, där Härnösands bibliotek kan ses som ett komplement till skolbiblioteken. Det är skolans och lärarnas uppdrag att elever lär sig läsa. Bibliotekets roll är att med litteraturens hjälp väcka lusten att läsa och lära.

Biblioteket ska ge en likvärdig, tillgänglig och anpassad biblioteksservice till barn och unga under deras skolgång. I detta projekt läggs ett fokus på bibliotekets servicenivåer för grundskolan där bibliotekets verksamhet som riktar sig till pedagoger och skolan ska ses över, tydliggöras och planeras. I detta ska även det digitala inkluderas och informationen på bibliotekets webb som riktar sig till pedagoger ska ses över och förbättras.

Projektprocessen utgår ifrån metoden Tjänstedesign där en stor vikt läggs vid att förstå förutsättningarna och behoven innan tänkbara lösningar och resultat. För att få bättre kunskap och förståelse kring hur Härnösands bibliotekstjänster används idag samt hur de skulle kunna utvecklas har en enkätundersökning skickats ut till pedagoger vid samtliga grundskolor i Härnösand. Utöver detta har även andra biblioteks hemsidor studerats för att få ytterligare uppslag i detta utvecklingsarbete.

I dagsläget ses resultatet av researcharbetet över för att i ett nästa steg kunna konkretisera förslag på servicenivåer för grundskolan.

I dagsläget är projektet fortfarande pågående varpå inget resultat kan redovisas ännu.

Projektledare är Elin Svedberg, och hon tar gärna emot idéer och förslag.

Epost: elin.svedberg@harnosand.se
Telefon: 0611- 865 09

Search the catalogue

Language