Romsk läsambassad

Syftet med projektet Romsk läsambassad är att främja romsk inkludering genom att bland annat arbeta med läsfrämjande insatser, synliggörande och kunskapsspridning.

Ett av bibliotekets prioriterade områden är att tillgodose litteratur på minoritetsspråken och verka läsfrämjande. I Härnösand är biblioteket en mötesplats och för att underlätta integration för personer med annat modersmål än svenska finns även litteratur på många olika språk.

Romsk inkludering generellt har låg prioritet i landets kommuner. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen en undersökning som visade att knappt ett tjugotal kommuner aktivt arbetade med frågan. När det saknas verksamhet för romsk inkludering i över 270 kommuner blir det svårt att nå strategins mål om inte väsentligt fler börjar genomföra insatser.

Genom att ta sig an uppdraget som Romsk läsambassad ges romani chib ett extra lyft och det är bibliotekets förhoppning är att detta kommer att märkas och även påverka andra kommuner i Sverige.

Sveriges nationella minoriteter
Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna, samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, har rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk. Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att alla kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. Härnösands bibliotek har som uppdrag att verka läsfrämjande på alla minoritetsspråk och att främja de nationella minoriteternas språk och kultur genom delaktighet och samverkan.

Satsningen på romska läsambassader startade hösten 2020 genom Kulturrådet och dåvarande läsambassadören Bagir Kwiek. Härnösands bibliotek har deltagit i projektet tillsammans med ytterligare 16 bibliotek i landet.

med satsningen var att uppmuntra biblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer men även andra nationella minoriteter. Ett annat syfte var att utbilda bibliotekspersonal om romer och att skapa samtal och diskussioner tillsammans med romer.

”Vi har ett uppdrag att främja läsande på minoritetsspråken och projektet romsk läsambassad har underlättad det arbetet”, säger bibliotekschef Susanne Hägglund.

I projektet har biblioteket framförallt fokuserat på medier och olika aktiviteter för barn och för vuxna med bland annat en romsk skrivartävling, en föreläsning om romsk kultur samt konsert med romsk musik. Flera personalutbildningar har också genomförts via Regionbibliotek Västernorrland och Kulturrådet.

Projektet är nu avslutat och Romska läsambassad fortsätter i ordinarie verksamhet. Härnösands bibliotek jobbar kontinuerligt med att komplettera beståndet om nationella minoriteter och ser till att det finns litteratur och digitala resurser för båda vuxna och barn på de nationella minoritetsspråken.

Några exempel på genomförda aktiviteter under projektet

Medier och exponering

 • Inköp av medier där så varit möjligt
 • Språkväskor för barn
 • Tydlig skyltning av de nationella minoritetsspråkens böcker och tidskrifter
 • Märkning av medier med flaggor för ökad synlighet
 • Puffar i lokalen och på sociala medier för applikationen Bläddra som gratis tillhandahåller e-medier på de nationella minoritetsspråken

Aktiviteter

 • Under 2021-22 anordnades en romsk skrivartävling och en vinnare utsågs
 • Vinnardikten publicerades i ett häfte som spridits till regionens och andra intresserade bibliotek
 • Utställningen Unga romska röster, framställd av ungdomar via Sundsvalls museum, har visats på Härnösands bibliotek liksom närbiblioteket i Ramvik
 • Flaggning och bokutställningar vid nationaldagar
 • Härnösands bibliotek deltar i pilotprojektet om kartläggning för samråd med barn som tillhör nationella minoritetsgrupper. Projektet är initierat av Kungliga Biblioteket i samverkan med Regionbibliotek Västernorrland.
 • Föredrag om romsk kultur och musik av folkmusikgruppen Krilja

Personalutbildningar

Erfarenheter och fortsatt arbete

Historiskt har Sveriges nationella minoriteter ofta förbisetts i offentliga sammanhang. Idag finns en ökad medvetenhet i samhällsdebatten samtidigt som kommuner, myndigheter och andra organisationer arbetar för att göra webbsidor tillgängliga på flera språk än svenska. Inrättandet av förvaltningsområden ger medborgare rätt att använda sitt minoritetsspåk i kontakten med myndigheter.

I Bibliotekslagen är de nationella minoriteterna en prioriterad målgrupp där Sveriges bibliotek samverkar kommunalt, regionalt och nationellt.

En svårighet är att hitta medier på de olika språken men även här sker en utveckling, till exempel genom gratisappen Bläddra från Kungliga biblioteket. Appen innehåller e-böcker på text och ljud för barn och vuxna.
En annan svårighet i en liten kommun, är att hitta organisationer och föreningar att samverka med kring nationella minoriteters språk och kultur. Fokus har därför lagts på att uppmärksamma målgruppen genom exponeringar av medier, utställningar och inlägg på sociala medier.

I projektet samverkade bibliotekets arbetsgrupp med Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Regionbiblioteket i Region Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Film Västernorrland, Forum för levande historia, Romskt kulturcentrum i Malmö, Sundsvalls stadsbibliotek, den romska organisationen É Romani Glinda (Den romska spegeln) samt den romska föreningen Gelem, gelem, lungone dromensal (Jag vandrar långa vägar) i Sundsvall.

Kontaktperson Romsk läsambassad Judith van Weelie

Epost: judith.van.weelie@harnosand.se

Search the catalogue

Language