Romsk läsambassad

Syftet med projektet Romsk läsambassad är att främja romsk inkludering genom att bland annat arbeta med läsfrämjande insatser, synliggörande och kunskapsspridning.

Ett av bibliotekets prioriterade områden är att tillgodose litteratur på minoritetsspråken och verka läsfrämjande. I Härnösand är biblioteket en mötesplats och för att underlätta integration för personer med annat modersmål än svenska finns även litteratur på många olika språk.

Romsk inkludering generellt har låg prioritet i landets kommuner. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen en undersökning som visade att knappt ett tjugotal kommuner aktivt arbetade med frågan. När det saknas verksamhet för romsk inkludering i över 270 kommuner blir det svårt att nå strategins mål om inte väsentligt fler börjar genomföra insatser.

Genom att ta sig an uppdraget som Romsk läsambassad ges romani chib ett extra lyft och det är bibliotekets förhoppning är att detta kommer att märkas och även påverka andra kommuner i Sverige.

Sveriges nationella minoriteter
Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna, samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, har rättigheter. Samerna har dessutom status som urfolk. Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att alla kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. Härnösands bibliotek har som uppdrag att verka läsfrämjande på alla minoritetsspråk och att främja de nationella minoriteternas språk och kultur genom delaktighet och samverkan.

I november 2020 ansökte Härnösands bibliotek om att bli romsk läsambassad, och detta beviljades i december samma år. Under 2021 ligger fokus på att arbeta aktivt med att implementera Romsk läsambassad i Härnösands biblioteks verksamhet samt utveckla hållbara metoder för att arbetet ska kunna fortsätta inom verksamheten efter projekttiden.

Genom en rad kontakter och samarbeten både inom regionen och nationellt ska behoven identifieras, företrädesvis med hjälp av personer som företräder den romska minoriteten. Representanterna deltar i uppstartsarbetet med Romsk läsambassad och stöttar processen framåt. Metoden som används är tjänstedesign och användardialoger, och i detta ingår bland annat omvärldsbevakning, fortbildning, fokusgrupper, användarresor, enkäter och studiebesök.

Projektet har just startat med att ansöka om och bli beviljade att arbeta med romsk läsambassad.

Arbetet med att identifiera behov inom området pågår, och vidare vill biblioteket verka för att på lämpligt vis möta de lokala behov som framkommit under projektets gång.

I projektet samverkar bibliotekets arbetsgrupp med Regionbiblioteket i Region Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Film Västernorrland, Forum för levande historia, Romskt kulturcentrum i Malmö, Sundsvalls stadsbibliotek, den romska organisationen É Romani Glinda (Den romska spegeln) samt den romska föreningen Gelem, gelem, lungone dromensal (Jag vandrar långa vägar) i Sundsvall.

Ta gärna kontakt om du har förslag på andra samarbeten, idéer eller frågor om projektet

Projektledare Carina Thorelli Möllerberg

Mail: carina.thorelli.mollerberg@harnosand.se

Search the catalogue

Language