Seniorservice

Projektet Seniorservice syftar till att utveckla bibliotekets service till kommunens äldreboenden. Tillsammans med personal vid boendena och kommunens IT-avdelning arbetar vi för att göra flera och olika typer av media tillgängliga, bland annat genom digital teknik och genom att anpassa utbudet efter de boendes individuella önskemål.

Projektet Seniorservice startade i början av 2020. Det syftade till en början att utveckla bibliotekets service till kommunens särskilda boenden för äldre. På senare tid har projektet utvecklats till att också inkludera alla typer av gruppboenden inom kommunen.

Härnösands bibliotek har under många år levererat böcker till olika äldreboenden i kommunen, men böckerna har inte alltid hittat sina läsare. Därför behövdes en undersökning för att se hur en samverkan med personal inom äldreomsorgen kunde förbättras, för att utveckla bibliotekstjänsten. För att servicen ska fungera är att det finns en bra samverkan. En kontaktperson för såväl biblioteket som för varje boendeavdelning tryggar kontakten, stimulerar samverkan och utvecklar servicen.

Bibliotekets tjänster ska enligt lag vara tillgängliga för alla. Att verka och samverka för demokrati och ökad digital delaktighet är viktiga områden i kommunens biblioteksplan. Målen för bibliotekets arbete liksom samhällets digitalisering, ställer nya krav på en utvecklad biblioteksservice. Att samverka med andra är också viktigt för att nå målen.

Utöver traditionella medier, kan ett digitalt utbud bidra till bättre tillgänglighet och större bredd av film, böcker, nyheter, musik, spel och minnesstärkande aktiviteter. Den digitala tekniken gör det också lättare att hålla kontakt med släkt och familj på distans, därmed hjälpa till att bryta ensamhet och isolering. Digitala medier kan också bidra till boendets insatser vid aktiviteter av olika slag.

Det har genomförts intervjuer och gjorts besök på två äldreboenden i kommunen för att ta reda på hur aktiviteter genomförs och vilka biblioteksbehov som finns. I processen har metoden Tjänstedesign använts, som fokuserar på användarens behov. Resultatet av besöken och intervjuerna visade att bibliotekets service bör ske i nära samverkan, och utvärderas löpande, tillsammans med personal på kommunens boenden. Varje avdelning får lånekonto istället för som tidigare, hela boendet. Då ökar möjligheterna att INDIVIDANPASSA utbudet avsevärt.

I projektet samarbetade biblioteket med personal vid boendena och kommunens IT-avdelning för att göra flera och olika typer av media tillgängliga, bland annat genom digital teknik och genom att anpassa utbudet efter de boendes individuella önskemål. I nuläget saknar många boenden trådlöst nätverk för att, fullt ut, tillgängliggöra det stora utbud som finns via Internet.

Mycket kommunikation har skett med chefer och medarbetare på olika boenden för att hitta kontaktpersoner. Intresset för t.ex. boklådor har mottagits positivt av de kontaktpersoner som hittills beställt, eller är på väg att beställa.

Vi har haft förmånen att få bidrag genom satsningen Stärkta bibliotek från Kulturrådet, vilket har underlättat projektarbetet på olika sätt.

Syftet med att individanpassa servicen och nå ut till varje liten avdelning på olika boenden har emottagits på ett positivt sätt. Biblioteket erbjuder nu beställning av boklådor och andra tjänster till avdelningarna. Tjänsten döptes till BonusBibblan för att signalera att det är en speciell service för personer med särskilda behov.

Läs mer om BonusBibblan här.

Mycket kommunikation pågår hela tiden med chefer och medarbetare på olika boenden för att hitta kontaktpersoner. Intresset för t.ex. boklådor har mottagits positivt av de kontakpersoner som hittills beställt, eller är på väg att beställa.

De boksnurror som har varit centralt placerade på boendena tas nu succesivt bort och det kommer säkert medverka till att de enskilda avdelningarna vill ha ett bra alternativ.

I projektet ingår också information till anhöriga och stödorganisationer, liksom handledning för personal på äldreboenden. Biblioteket kan alltså komma ut till boendena och visa hur våra e-tjänster eller andra webbresurser och appar kan användas på digitala enheter ute på boendena (detta efter pandemin ebbat ut).

En viktig del i projektet framöver blir att inspirera till att beställa medier. Därför satsar vi på att skapa bok/medietips för olika tillfällen: högläsning, lyssning på ljudböcker/talböcker, använda digitala tjänster på Ipads, etc. Det kan göra det lättare för personal att bli inspirerade, som inte är vana att högläsa eller kanske inte läser så mycket litteratur själva.

För att utbudet av digitala tjänster ska finnas tillgänglig på boendena så var det tydligt att tillgången till Wifi kan vara avgörande. Projektet fortsätter att se hur det kan utvecklas framöver.

Bibliotekets service utgår från ledorden tillgänglighet, demokrati och flexibilitet. Så långt det är möjligt ska utbudet av media och andra insatser anpassas efter individens och respektive boendeavdelnings behov, samt vara enkla att använda både för boende och personal.

De boksnurror som har varit centralt placerade på boendena tas nu successivt bort och det kommer säkert medverka till att de enskilda avdelningarna vill ha ett bra alternativ.

I projektet ingår också information till anhöriga och stödorganisationer, liksom handledning för personal på äldreboenden. Biblioteket kan alltså komma ut till boendena och visa hur våra e-tjänster eller andra webbresurser och appar kan användas på digitala enheter ute på boendena (detta efter pandemin ebbat ut).

En viktig del i projektet framöver blir att inspirera till att beställa medier. Därför satsar vi på att skapa bok/medietips för olika tillfällen: högläsning, lyssning på ljudböcker/talböcker, använda digitala tjänster på Ipads, etc. Det kan göra det lättare för personal att bli inspirerade, som inte är vana att högläsa eller kanske inte läser så mycket litteratur själva.

För att utbudet av digitala tjänster ska finnas tillgänglig på boendena så var det tydligt att tillgången till Wifi kan vara avgörande. Biblioteket fortsätter att se hur det kan utvecklas framöver och leder ett litet projekt på Högsjögården, där en 4G-router installerats för att skapa wifi-nätverk på boendet. En s.k. Chromecast finns kopplad till en TV i ett dagrum, vilket möjliggör att spela upp relevant innehåll via wifi-nätverket. Då utökas utbudet enormt vad gäller, film, foton, musik, radio, etc.

Bibliotekets service utgår från ledorden tillgänglighet, demokrati och flexibilitet. Så långt det är möjligt ska utbudet av media och andra insatser anpassas efter individens och respektive boendeavdelnings behov, samt vara enkla att använda både för boende och personal.

För att läsa mer om projektets avslutande och vad som sker framöver, klicka på den här länken https://bibliotek.harnosand.se/-/avslut-och-framtid

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till

Stefan Grip
E-post: stefan.grip@harnosand.se
Telefon: 0611-865 24

Airi Palm Borden
E-post: airi.palm@harnosand.se
Telefon: 0611-865 14

Search the catalogue

Language