Närbibliotek och landsbygd

Ett projekt med fokus på att tillgängliggöra bibliotekets utbud och tjänster för kommuninvånare boende utanför stadskärnan.

Närhet till ett fysiskt bibliotek främjar biblioteksbesök. I Härnösands kommun bor cirka en fjärdedel av invånarna utanför stadskärnan och med ett avstånd på 1 mil eller mer till det fysiska biblioteket i centrum. I projektet Närbibliotek och landsbygd gör vi biblioteket tillgängligt för fler – för alla som bor i Härnösands kommun.

I detta projekt fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten vid närbiblioteken i Viksjö och Ramvik. Bibliotekets funktion som kunskapscentrum och mötesplats för aktiviteter och lokal samverkan ska stärkas. Genom att samverka med lokala föreningar och aktörer blir biblioteket tillgängligt för fler och antalet utlåningsställen kan spridas. Aktiviteter som utställningar och program kan samarrangeras och bibliotekets digitala utbud nå fler.

En viktig satsning är också att förbättra barns och ungas tillgång till biblioteket.

De meröppna närbiblioteken och utlåningsstationerna runtom kommunen erbjuder delar av bibliotekets utbud. Framförallt på närbiblioteken i Viksjö och Ramvik finns olika medier, aktiviteter och tekniska möjligheter. Lånestationerna i Häggdånger, Brunne, Gussjö, Hemsö, Älandsbro och Veda är små lånebibliotek med böcker för barn, ungdomar och vuxna. I samband med satsningen på meröppet med uppfräschade lokaler och ny teknik (kommunprojektet Landsbygd 2.0) är ambitionen att skapa en stark förankring i lokalsamhället med alla dess invånare, med föreningar och företag.

Syftet med projektet är att

  • Förbättra tillgången till bibliotekets utbud och tjänster till boende utanför stadskärnan och för alla åldrar. Erbjuda en mer likvärdig service i hela kommunen.
  • Förankra närbiblioteken som mötesplats och arena för föreningsstyrda aktiviteter.
  • Befästa landsbygdsbibliotekens del i Härnösands bibliotek planer och verksamhet.


Projektet arbetar för bibliotekets övergripande mål kring delaktighet och demokrati, läsfrämjande och bildning, tillgänglighet och likvärdighet.

Projektgruppen fokuserar på områdena barn, teknik, program och mötesplats, marknadsföring samt tillgänglighet och logistik. Projektet utvecklas långsiktigt under 2021 utifrån metoden tjänstedesign som utgår från användarnas behov. Arbetsområdena har identifierats utifrån arbetsgruppens erfarenheter och i enlighet med kommunens biblioteksplan. Projektet ska både skapa rutiner kring exempelvis logistik (bokleveranser) och testa olika satsningar som till exempel böcker med matkasse. Dialoger med användare och lokala aktörer genomförs för att ta fasta på vilka behov som finns.   

Kommunens handläggare har hjälpt till att ta fram statistik över det totala antalet invånare i de olika kommundelarna, även för antalet barn. En klickbar karta över utlåningsställen har också tagits fram och finns på kommunwebben.

Föreningskontakter tas löpande under projektåret till exempel med kommunens Landsbygdsråd, för att hitta samverkan och för att sprida information.

Kommunens it-avdelning medverkar för att förbättra och underhålla närbibliotekens tekniska resurser.

Projektet pågår.

Några av delmålen som hittills uppnåtts:

  • Mindre utlåningsställen i form av bokholkar har satts upp i Gussjö och Häggdånger under 2020 samt i Älandsbro och Veda 2021
  • En klickbar karta över samtliga utlåningsplatser i Härnösands kommun har tagits fram och publicerats på bibliotekets webb
  • Teknik för barnspel och digitala aktiviteter har införskaffats till närbiblioteken
  • Barnaktiviteter med klubbverksamhet och sagostunder startar hösten 2021 vid Ramviks bibliotek
  • Digitala informationsskärmar har satts upp på närbiblioteken med bland annat medietips till barn och vuxna mm
  • Antalet meröppet-låntagare har ökat med 10 % sedan årsskiftet

 

Förutom arbetsgruppen, bestående av personal från bibliotek och andra delar av Tillväxtavdelningen, samverkar projektet också med Coop Brunne, Folkets hus Viksjö, Gussjö Intresse och Idrottsförening, Hemsö IF/Skärgårdsförening, Häggdångers intresseförening samt Hälledalshus.

Vi vill gärna samverka med lokala föreningar, företag och andra aktörer. Ta gärna kontakt om du har förslag på samarbeten, har idéer eller frågor om projektet.

Projektledare Airi Palm Borden

E-post: airi.palm@harnosand.se
Telefon: 0611 – 865 14

Sök

Språk