Ungdomsdemokrati

Ett projekt med fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande inom områdena samhällsutveckling och fritid. Målgrupp – ungdomar mellan 13–25 år

Härnösands kommun vill förstärka ungas demokratiska rättigheter och skapa konkreta möjligheter för att uppfylla ungdomspolitikens mål.

Ett ungdomsdemokratiarbete behöver ta sin utgångspunkt i ett ungdomsperspektiv som innebär att unga bör betraktas som en mångfald individer med olika villkor och bakgrund. De unga ska stödjas i sin utveckling mot att bli självständiga och få möjlighet till att vara delaktiga i samhällets beslut. Ungdomsperspektivet ska utgå från ungas egna röst, delaktighet och inflytande samt från kunskap om unga.

Kommunfullmäktige antog 2017 ”Program för demokrati och inflytande”. I programmet finns det specifikt utpekat att ett prioriterat område är ungdomars inflytande och påverkansmöjligheter. En av de punkter som finns med i handlingsplanen för demokrati och inflytande är att införa former för barns och ungas inflytande med inspiration från andra kommuner.

Projektets övergripande syfte är att ge förslag på hur Härnösands kommun ska kunna arbeta proaktivt, strategiskt och med adekvata resurser för att förverkliga ungdomars möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och sitt engagemang. Projektets syfte är kopplat till ungdomspolitikens mål gällande att alla unga ska ha en meningsfull fritid och att alla unga ska vara delaktiga i samhällsbygget.

Projektet är uppdelat i två etapper. I den första etappen genomförs en kartläggning kring vilka verksamheter som finns för unga på fritiden och vilka möjligheter/forum det finns för unga att påverka samhällsutvecklingen. I etapp två påbörjas överenskomna aktiviteter och implementering av det som identifierats i etapp ett.

En viktig del i detta projekt är att skapa relationer till unga i Härnösand. Målgruppen kommer att involveras i processen, under kartläggningen och inom projektets ramar och dess mål. Ett stort fokus är att besöka verksamheter där ungdomar finns. Kartläggningen beskriver verksamheter som är etablerade och identifierar utvecklingsmöjligheter inom olika områden. Projektet kommer också lyfta fram tidigare forskning och metoder. Genom studiebesök i andra kommuner kommer projektet att redogöra för framgångsrika metoder inom ungdomsverksamheter. I den avslutande delen av projektet sammanfattas resultatet av kartläggningen och förslag kommer att presenteras för hur kommunen kan jobba för att främja det ungdomsdemokratiska arbetet.

I nuläget är projektet i full gång och beräknas att avslutas den 31 oktober 2022.

Kontakt mig gärna för frågor och funderingar om projektet.

Projektledare Madelen Ottosson

Epost: madelen.ottosson@harnosand.se

Sök

Språk